ΓΕΛ ΑΕΠΠ Πανελλαδικές 2018 – Διαγώνισμα Εξομοίωσης-1 Θέμα-Δ (ΑΠ)

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

Θέμα-Δ  (Απάντηση)


Πρόγραμμα αεππ2018Δ

Μεταβλητές

  Ακέραιες: i, j, ΗΜ
  Πραγματικές: Ρ[70,360], ΜΟΡ[70], ΑΘΡ, max, min, temp  

  Χαρακτήρες: Π[70], ΠΟΛΗ, temp1
  Λογικές: βρέθηκε

Αρχή


! ——— ερώτημα Δ1 —————————
 Για i  από 1 μέχρι 70
  Διάβασε Π[i]
  Για j από 1 μέχρι 360
   Γράψε ‘Δώσε Ρίχτερ 1-10’
   Αρχή_επανάληψης
    Διάβασε Ρ[i,j]
   Μέχρις_ότου Ρ[i,j] >= 1 και Ρ[i,j] <= 10
  Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης

! ——— ερώτημα Δ2 —————————
 Για i  από 1 μέχρι 70
  ΑΘΡ ← 0
  Για j από 1 μέχρι 360
   ΑΘΡ ← ΑΘΡ + Ρ[i,j]
  Τέλος_επανάληψης
  ΜΟΡ[i] ← ΑΘΡ/360
 Τέλος_επανάληψης
 max ← ΜΟΡ[1]
 ΠΟΛΗ ← Π[1]
 Για i  απόμέχρι 70
  Αν ΜΟΡ[i]> max τότε
   max ← ΜΟΡ[i]
   ΠΟΛΗ ← Π[i]
  Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Γράψε ‘Πόλη με υψηλότερη μέση σεισμική δραστηριότητα’, ΠΟΛΗ

! ——— ερώτημα Δ3 —————————
 Διάβασε ΠΟΛΗ
 βρέθηκε ← Ψευδής
 Για i  από 1 μέχρι 70
  Αν Π[i]=ΠΟΛΗ τότε
   βρέθηκε ← Αληθής
   max ← Ρ[i,1]
   ΗΜ ← 1
   Για j από 2 μέχρι 360
    Αν Ρ[i,j]> max τότε
     max ← Ρ[i,j]
     ΗΜ ← j
   Τέλος_αν
   Τέλος_επανάληψης
   Γράψε ‘η πόλη’,ΠΟΛΗ,’είχε την υψηλότερη σεισμική δραστηριότητα την ημέρα’, ΗΜ
 Τέλος_επανάληψης
 Αν βρέθηκε = Ψευδής τότε
  Γράψε ‘Η πόλη’, ΠΟΛΗ, ‘δεν βρέθηκε’
 Τέλος_αν

! ——— ερώτημα Δ4 —————————
 Αρχή_επανάληψης
  Διάβασε ΗΜ
 Μέχρις_ότου ΗΜ >=1 και ΗΜ <=360

 max ← Ρ[1,ΗΜ]
 min ← p[1,ΗΜ]
 Για i από 2 μέχρι 70
  Αν Ρ[i,ΗΜ] > max τότε
   max ← Ρ[i,ΗΜ]
  Τέλος_αν
  Αν Ρ[i,ΗΜ] < min τότε
   min ← Ρ[i,ΗΜ]
  Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Γράψε ‘Η μέγιστη διαφορά για την ημέρα’, ΗΜ,’βρέθηκε’, max-min

! ——— ερώτημα Δ5 —————————
 Για i  από 2 μέχρι 70
  Για j από 70 μέχρι i με βήμα -1
   Αν (ΜΟΡ[j] > ΜΟΡ[j-1]) ή (ΜΟΡ[j] = ΜΟΡ[j-1] και Π[j] < Π[j-1]) τότε
    temp ← ΜΟΡ[j]
    ΜΟΡ[j] ← ΜΟΡ[j-1]
    ΜΟΡ[j-1] ← temp
    temp1 ← Π[j]
    Π[j] ← Π[j-1]
    Π[j-1] ← temp1
   Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
 Τέλος_επανάληψης

 i ← 1
 Όσο i <= 70 και ΜΟΡ[i] > 4.5 επανάλαβε
  Γράψε ΜΟΡ[i], Π[i]
  i ← i + 1
 Τέλος_επανάληψης
 Αν i = 1 τότε
  Γράψε ‘Δεν είχαμε σε καμία πόλη μέση σεισμική δραστηριότητα πάνω από 4.5’
 Τέλος_αν

Τέλος_προγράμματος


 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!