ΑΕΠΠ Δ_ΕΠΙΛ Απαντήσεις Ασκ 13-24

Άσκηση-13  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ13
Εμφάνισε  “Δώσε έναν αριθμό στο διάστημα [0, 100] ”
Διάβασε  ar

Αν (ar >= 0 και ar <= 100) τότε
—-Εκτύπωσε
 “Αποδεκτός αριθμός”
Αλλιώς
—-Εκτύπωσε “Αριθμός εκτός ορίων”

Τέλος_Αν
Τέλος  Ασκ13


Άσκηση-14  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ14
Εμφάνισε  “Δώσε δύο αριθμούς ”
Διάβασε  x, y

Αν ( x <> y) τότε
f ← (2*x+3*y^5+1) / (x-y)^2
—-Εκτύπωσε “f=”, f

Αλλιώς
—-Εκτύπωσε “Αδύνατη η λύση για x=y, διαίρεση με μηδέν”

Τέλος_Αν
Τέλος
 Ασκ14


Άσκηση-15  (Απάντηση)

Αλγόριθμος Ασκ15
Εμφάνισε  “x= ”
Διάβασε x
Αν x <3  τότε
f ← 5 * x / (x – 12)^2
Αλλιώς_Αν  x = 3 τότε
f ← 13 * x + 1
Αλλιώς
f ← (7 * x – 2) / (x-1)^3

Τέλος_Αν
Εκτύπωσε 
 “f=”, f

Τέλος Ασκ15


Άσκηση-16  (Απάντηση)

Αλγόριθμος Ασκ16
Εμφάνισε  “Δώσε έναν τριψήφιο αριθμό ”
Διάβασε  a
Αν a >=100 και a <= 999 τότε
d3 ← a div 100
yp ← a mod 100
d2 ← yp div 10
d1 ← yp mod 10
b ← d1 * 100 + d2 * 10 + d3 * 1
—-Εκτύπωσε  “b=”, b
Αλλιώς
—-Εκτύπωσε  “Λάθος. Όχι τριψήφιος”

Τέλος_Αν
Τέλος Ασκ16
παράδειγμα:

 


Άσκηση-17  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ17
Εμφάνισε  “Δώσε βαθμό μαθητή: ”
Διάβασε  b
Αν b < 0 ή b >20  τότε
Εμφάνισε  “Λάθος βαθμός”
Αλλιώς_Αν  b < 9.5 τότε
Εμφάνισε  “απορρίπτεται”
Αλλιώς_Αν  x < 13 τότε
Εμφάνισε  “Σχεδόν καλά”
Αλλιώς_Αν  x <= 16 τότε
Εμφάνισε  “Kαλά”
Αλλιώς_Αν  x < 18 τότε
Εμφάνισε  “Πολύ καλά”
Aλλιώς
Εμφάνισε  “Άριστα”

Τέλος_Αν
Τέλος  Ασκ17


Άσκηση-18  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ18
Δεδομένα  // pfort //
Εμφάνισε  “Δώσε πλήθος τραγουδιών: ”
Διάβασε  plt

axiat ← plt * 1.20
Αν ( axiat <= pfort) τότε
pfort ← pfort – axiat
—-Εκτύπωσε “η αγορά ολοκληρώθηκε, υπόλοιπο e-card “, pfort

Αλλιώς
—-Εκτύπωσε “Αδύνατη συναλλαγή, δεν επαρκεί το υπόλοιπο ”, pfort

Τέλος_Αν
Τέλος
 Ασκ18


Άσκηση-19  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ19
Εμφάνισε  “Δώσε τρεις αριθμούς ”
Διάβασε  x, y, z

min ← x
Αν ( y  <  min) τότε
min ← y
Τέλος_Αν
Αν
( z  <  min) τότε
min ← z
Τέλος_Αν
Εκτύπωσε “μικρότερος είναι ο ”, min

Τέλος  Ασκ19


Άσκηση-20  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ20
Εμφάνισε  “Δώσε τρεις αριθμούς ”
Διάβασε  x, y, z

max ← x
Αν ( y  >  max) τότε
max ← y
Τέλος_Αν
Αν
( z  >  max) τότε
max ← z
Τέλος_Αν
Εκτύπωσε “μεγαλύτερος είναι ο ”, max

Τέλος  Ασκ20


Άσκηση-21  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ21
Εμφάνισε  “Δώσε τρεις αριθμούς ”
Διάβασε  x, y, z

min ← x
thesi ← 1
Αν ( y  <  min) τότε
min ← y
—-thesi ← 2
Τέλος_Αν
Αν
( z  <  min) τότε
min ← z
—-thesi ← 3
Τέλος_Αν
Εκτύπωσε “ο μικρότερος βρέθηκε στην ”,thesi,”η θέση”

Τέλος  Ασκ21


Άσκηση-22  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ22
Εμφάνισε  “Δώσε τρεις αριθμούς ”
Διάβασε  x, y, z

max ← x
thesi ← 1

Αν ( y  >  max) τότε
max ← y
—-thesi ← 2
Τέλος_Αν
Αν
( z  >  max) τότε
max ← z
—-thesi ← 3
Τέλος_Αν
Εκτύπωσε “ο μεγαλύτερος βρέθηκε στην ”,thesi,”η θέση”

Τέλος  Ασκ22


Άσκηση-23  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ23
Εμφάνισε  “Δώσε όνομα και βάρος για τους τρεις άνδρες ”
Διάβασε  on1, b1, on2, b2, on3, b3

maxb ← b1
maxon ← on1

Αν ( b2  >  maxb) τότε
maxb ← b2
—-maxon ← on2
Τέλος_Αν
Αν ( b3  >  maxb) τότε
maxb ← b3
—-maxon ← on3
Τέλος_Αν
Εκτύπωσε “Βαρύτερος από τους τρεις είναι ο ”, maxon

Τέλος  Ασκ23


Άσκηση-24  (Απάντηση)

Αλγόριθμος  Ασκ24
Εμφάνισε  “Δώσε τρεις αριθμούς ”
Διάβασε  x, y, z

min ← x
Αν ( y  <  min) τότε
min ← y
Τέλος_Αν
Αν
( z  <  min) τότε
min ← z
Τέλος_Αν
max ← x
Αν
( y  >  max) τότε
max ← y
Τέλος_Αν
Αν
( z  >  max) τότε
max ← z
Τέλος_Αν
mid ← (x + y + z) – max -min
Εκτύπωσε  min, mid, max

Τέλος  Ασκ24


 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!