ΑΕΠΠ ΠΙΝ Απαντήσεις Ερωτήσεων

 4.3 (Α)  Ερωτήσεις Σ/Λ  (Απαντήσεις)

 1. Σωστή
 2. Λάθος
 3. Λάθος
 4. Σωστή
 5. Σωστή
 6. Λάθος
 7. Λάθος
 8. Σωστή
 9. Λάθος
 10. Λάθος
 11. Λάθος
 12. Σωστή
 13. Λάθος
 14. Λάθος
 15. Σωστή
 16. Λάθος
 17. Λάθος
 18. Σωστή
 19. Σωστή
 20. Λάθος
 21. Λάθος
 22. Σωστή
 23. Σωστή
 24. Σωστή
 25. Λάθος

 

 4.3 (Β)  Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενών 

 1. σύνολο, δεδομένων, επεξεργασία, λειτουργιών
 2. Πρωτεύον, Δευτερεύον, δημιουργούμε
 3. στατικές, ακριβές, προγραμματισμού
 4. δυναμικές, συνεχόμενες, δυναμικής
 5. δείκτης, μεταβλητή, ακέραιος
 6. κορυφή
 7. LIFO
 8. μονοδιάστατο πίνακα
 9. δεδομένων, πληροφορία
 10. μπροστινό
 11. εισαγωγή, εξαγωγή

 

 4.3 (Γ)  Ερωτήσεις Αντιστοίχησης & Σπαζοκεφαλιές 

 1-δ   2-γ   3-β   4-ζ   5-θ   6-η   7-ε   8-α
1-β,γ,ε,ζ      2-α,β,δ,ζ

1-β,γ,ε,ζ      2-α,δ

   

 4.3 (Δ)  Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

① Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. Κάθε μορφή δομής δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (nodes).

② Το πεδίο που ταυτοποιεί την εγγραφή μοναδικά μέσα στο αρχείο ονομάζεται πρωτεύον κλειδί (primary key) ή απλά κλειδί. Για παράδειγμα στο Αρχείο φορολογουμένων του Υπουργείου Οικονομικών για τις εγγραφές πρωτεύον κλειδί μπορεί να είναι το ΑΦΜ μας.

Πεδίο ή συνδυασμός πεδίων που ταυτοποιούν την εγγραφή, μέσα στο αρχείο, αλλά όχι μοναδικά, καλείται δευτερεύον κλειδί (secondary key). Για παράδειγμα τα πεδία: επίθετο και όνομα μαζί ενός μαθητή μπορεί να είναι ένα δευτερεύον κλειδί.

④ Πίνακας είναι μία δομή που περιέχει αντικείμενα – δεδομένα του ίδιου τύπου στα οποία αναφερόμαστε με ένα κοινό όνομα. Κάθε ένα από τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά στα ατομικά στοιχεία του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από έναν ή περισσότερους δείκτες (indexes) σε παρένθεση ή αγκύλη.

⑤ Όταν έχουμε μεγάλο αριθμό δεδομένων, του ιδίου τύπου και θέλουμε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στην μνήμη ανά πάσα χρονική στιγμή για επεξεργασία.

⑥ 

 1. Οι πίνακες απαιτούν μνήμη, διότι δεσμεύουν, από την αρχή του προγράμματος, πολλές θέσεις μνήμης οι οποίες μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν όλες. Η άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.
 2. Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος. Οι πίνακες είναι στατικές δομές, άρα το μέγεθος τους δηλώνεται στην αρχή του προγράμματος και παραμένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την εκτέλεση του προγράμματος και μέχρι το τέλος του.

⑦ 

 • Με την εντολή ΕΚΧΩΡΗΣΕ (←) όταν γράφω το πρόγραμμα και γνωρίζω τις τιμές.
 • Με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ όταν εκτελείται το πρόγραμμα όπου οι τιμές δίνονται από τον χρήστη του προγράμματος.

Δικαιολογείται η χρήση της μόνο σε περιπτώσεις όπου:

 • ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος,
 • ο πίνακας είναι μικρού μεγέθους (για παράδειγμα, n ≤ 20),
 • η αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πίνακα γίνεται σπάνια

Στοίβα (stack) ονομάζεται μια δομή δεδομένων σε διάταξη μονοδιάστατου πίνακα, τα στοιχεία της οποίας είναι όλα διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά που βρίσκονται στην κορυφή της στοίβας λαμβάνονται πρώτα, ενώ αυτά που βρίσκονται στο βάθος της στοίβας λαμβάνονται τελευταία.

Οι γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (High Leνel Programming Languages) επιτρέπουν τη χρήση διάφορων τύπων (types) μεταβλητών (νariables) για να περιγράψουν ένα δεδομένο. Ο μεταφραστής κάθε γλώσσας φροντίζει για την αποδοτικότερη μορφή αποθήκευσης, από πλευράς υλικού, κάθε μεταβλητής στον υπολογιστή.

Ουρά (Queue) είναι μια δομή δεδομένων σε διάταξη λίστας τα στοιχεία της οποίας είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά που τοποθετήθηκαν πρώτα στην ουρά να εξέρχονται επίσης πρώτα.

Ουρές από την καθημερινή μας ζωή:

 1. Στην τράπεζα.
 2. Στο Super Market.
 3. Εργασίες στην Ουρά εκτέλεσης ενός Εξυπηρετητή.
 4. Έγγραφα στην ουρά εκτύπωσης ενός εκτυπωτή.
 5. Στην αίθουσα αναμονής ενός Ιατρείου για να δούμε τον γιατρό.

 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!