ΕΠΑΛ Προγραμματισμός Υπολογιστών – Θέματα Πανελλαδικών 2021 (Απαντήσεις)

κλικ ΕΔΩ για τις εκφωνήσεις

ΘΕΜΑ Α     
Α1.

  1. Λ
  2. Σ
  3. Λ
  4. Σ
  5. Λ

A2.

  1. δ
  2. α
  3. ε
  4. στ
  5. β

 

ΘΕΜΑ Β     

Β1.
α)

1
2
3
4
5
6

β)

for x in range (1,7,1):
    print x

Β2.

(1)   2
(2)  1
(3)  10
(4)  i
(5)  1
(6)  x 

Β3.

α)   True 
β)   False
γ)   False

ΘΕΜΑ Γ     

def TYPOS_EMB(age):
    if
age > 70:
    typos=”Τύπος 4″
  elif
age > 60:
    typos=”Τύπος 3″
  elif
age > 50:
    typos=”Τύπος 2″
  else:

    typos=”Τύπος 1″
  return 
typos

plgyn=0
pl=0
maxage=-1
age=int(input(“ηλικία:”))
while age >= 40:
  pl=pl+1

  fylo=raw_input(“A=Ανδρες, Γ=Γυναίκες”)
  while fylo !=”Α” and fylo != “Γ”:
     fylo=raw_input(“A=για Ανδρες, Γ=για Γυναίκες”)
  if fylo==”Γ”:
     plgyn=plgyn+1
  amka=input(“AMKA:”)
  temvol=TYPOS_EMB(age)
  print “AMKA ασφαλισμένου”,amka,”Τύπος εμβολίου”,temvol
  if (age>maxage):

    maxf=fylo
    maxamka=amka
  age=int(input(“ηλικία επόμενου:”))

if pl>0:
  pososto=plgyn*100.0/pl
  print “Ποσοστό γυναικών για εμβολιασμό”,pososto

print “Το μεγαλύτερο ηλικιακά ατομο έχει ΑΜΚΑ”, maxamka, “και φύλο”, maxf

 

ΘΕΜΑ Δ     

OMADES=[]
BATHMOI=[]
PROK=[]
BATHPROK=[]

n=100
for i in range (0,n,1):
  name=raw_input(“ομάδα=”)
  OMADES.append(name)
  va=input(“δώσε βαθμό 1-200”)
  ΒΑΤΗΜΟΙ.append(va)
  if va > 150:
   PROK.append(name)

   ΒΑΤΗPROK.append(va)

for i in range(1, n, 1):
  for j in range(n–1, i–1, –1):
    if (ΒΑΤΗPROK[j] > ΒΑΤΗPROK[j–1])or
       ((ΒΑΤΗPROK[j] = ΒΑΤΗPROK[j–1]) and (PROK[j] < PROK[j–1])):

      ΒΑΤΗPROK[j], ΒΑΤΗPROK[j–1] = ΒΑΤΗPROK[j–1], ΒΑΤΗPROK[j]
      PROK[j], PROK[j–1] = PROK[j–1], PROK[j]

i=1
while ΒΑΤΗPROK[i] == ΒΑΤΗPROK[0]:
   i=i+1
print “πλήθος ισοβαθμούντων στην κορυφή”,i

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!