ΕΠΑΛ ΠΡΟΓΡ ΥΠΟΛ – Python Θέματα Πανελλαδικών 2017 Απαντήσεις

Μπάμπης Μπουλής
Master of Science in Computer Engineering

ΘΕΜΑ Α
Α1.

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Σωστό
 5. Λάθος

Α2.

1-στ,   2-γ,   3-δ,   4-α,   5-β

Α3.

 1. 2 3 4 5 6 7 8 9
 2. 2 5 8
 3. abcabc
 4. 7
 5. 8

Α4.

 1. False
 2. True
 3. True
 4. True
 5. False

 

 

ΘΕΜΑ Β

Β1.

(1) N
(2) 1
(3) I-1
(4) J
(5) >

Β2.

a=2  x=1
a=6  x=3
b=2

Β3.

def SYN(x):
  if x<10:
    return 2*x
  else:
    return 3*x

Β4.

s=0
i=1
while i<10:

  s=s+i
  print s
  i=i+1

print s

 

ΘΕΜΑ Γ

eispf = eispe = eispm = plf = ple = plm = m = 0
# – – – ερώτημα Γ1
t=raw_input(“Δώσε τύπο οχήματος F, E, M ή TELOS:”)
while t != “TELOS” :
  member=raw_input(“Είναι μέλος ΝΑΙ/ΟΧΙ:”)
  if member == “NAI” :
    m = m + 1
  if t == “F” :
    plf = plf + 1
    if member == “NAI” :
      eispf = eispf + 70
    else:
      eispf = eispf + 80
  elif t == “E” :
    ple = ple + 1
    if member == “NAI” :
      eispe = eispe + 40
    else:
      eispe = eispe + 50
  else:
    plm = plm + 1
    if member == “NAI” :
      eispm = eispm + 25
    else:
      eispm = eispm + 30
  t=raw_input(“Δώσε τύπο οχήματος F, E, M ή TELOS:”)
# – – – ερώτημα Γ2
print “Φορτηγά      “, plf, eispf, “ευρώ”
print “Επιβατικά    “, ple, eispe, “ευρώ”
print “Μοτοσυκλέτες “, plm, eispm, “ευρώ”
# – – – ερώτημα Γ3
print “Συνολικό πλήθος οχημάτων”, plf+ple+plm
print “Συνολικές εισπράξεις ΚΤΕΟ”, eispf+eipse+eispm
# – – – ερώτημα Γ4
print “Προσήλθαν για έλεγχο μέλη “, m, ” και μη μέλη”, plf+ple+plm-m


ΘΕΜΑ Δ

# – – – – – ερώτημα Δ1 και Δ2 – – – – – – – –
NAME = []

VATHMOS = []
s = 0

for i in range(0,50):
  NAME.append(raw_input(“ονοματεπώνυμο μαθητή: “))
  va = input(“Δώσε βαθμό 1-100: “)
  while va < 1 or  va > 100 :
    va = input(“Δώσε σωστό βαθμό 1-100: “)
  VATHMOS.append(va)
  s=s+va
mo = s/50.0
print “Μέσος όρος βαθμών”, mo

# – – – – – ερώτημα Δ3 – – – – – – –
for i in range(0,50):
  if VATHMOS[i] >= mo :
    print NAME[i],VATHMOS[i]

# – – – – – – ερώτημα Δ4 – – – – – –
meg=-1

for i in range(0,50):
  if VATHMOS[i] > meg :
    meg = VATHMOS[i]

for i in range(0,50):
  if VATHMOS[i] = meg :
    print NAME[i]error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!