ΓΕΛ ΑΕΠΠ Απαντήσεις Ερωτήσεων – Ασκήσεων στις Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

(Α)   Ερωτήσεις Σ/Λ  

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Λάθος
 4. Σωστό
 5. Λάθος

 

(Β)   Ερωτήσεις Συμπλήρωσης Κενών 

 1. πρόβλημα, προσεγγίσεις, τεχνικές, μεθόδους 
 2. έξυπνη, αποδοτική
 3. Διαίρει, Βασίλευε, σχεδίασης, υποδιαιρούν, μικρότερα

(Γ)   Ερωτήσεις Αντιστοίχησης  

(1) α, γ, δ, ζ, η

(2) α, γ, ε, ζ, θ

(3) Α – 1, 4, 6, 7, 8
      Β – 2, 3, 5, 9, 10 

 

(Δ)   Ερωτήσεις Ανάπτυξης  

1 ) Η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει:

 • την καταγραφή της υπάρχουσας πληροφορίας για το πρόβλημα
 • την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος
 • την αποτύπωση των συνθηκών και προϋποθέσεων υλοποίησής του
 • την πρόταση επίλυσης με χρήση κάποιας μεθόδου
 • την τελική επίλυση με χρήση υπολογιστικών συστημάτων.

2) Κατά την ανάλυση ενός προβλήματος πρέπει να δώσουμε απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

 1. Ποια είναι τα δεδομένα και το μέγεθος του προβλήματος,
 2. Ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για την επίλυση του προβλήματος,
 3. Ποια είναι η πλέον αποδοτική μέθοδος επίλυσής τους (σχεδίαση αλγορίθμου),
 4. Πώς θα καταγραφεί η λύση σε ένα πρόβλημα (π.χ. σε ψευδογλώσσα),
 5. Ποιος είναι ο τρόπος υλοποίησης στο συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα (π.χ. επιλογή γλώσσας προγραμματισμού)

3) Η «Διαίρει και Βασίλευε» (divide and conquer) αποτελεί μια μέθοδο σχεδίασης αλγορίθμων στην οποία εντάσσονται οι τεχνικές που υποδιαιρούν ένα πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα, που έχουν την ίδια τυποποίηση με το αρχικό πρόβλημα, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος. Με όμοιο τρόπο, τα υποπροβλήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε ακόμη μικρότερα υποπροβλήματα κ.ο.κ. Έτσι η επίλυση ενός προβλήματος έγκειται στη σταδιακή επίλυση των όσο το δυνατόν μικρότερων υποπροβλημάτων, ώστε τελικά να προκύψει η συνολική λύση του αρχικού ευρύτερου προβλήματος.
Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται «από πάνω προς τα κάτω» (top-down).


 

error: το περιεχόμενο προστατεύεται !!